Заліки в вечірній школі обумовлені рядом причин.

В заочних групах облік знань ведеться в основному лише на заліках. Особливу роль відіграє залік при навчанні учнів, які часто пропускають заняття в школі по поважних причинах. Залік в вечірній школі не тільки форма перевірки знань і умінь - це частина навчального процесу, одна з форм навчання. Він допомагає удосконаленню навчально-виховному процесу, більш серйозній підготовці учнів, узагальненню знань по темі залікового розділу, впливає на виховання учнів завдяки індивідуальній роботі. Приймаючи систематично заліки, учитель більш глибше вивчає знання учнів і виявляє недоліки навчання. Ефективність проведення заліків залежить від правильного його проведення.

Особливості навчання при заліковій системі

При заліковій системі курс навчального предмета розбивається на залікові розділи, розробляється система вимог до завдань і навичок учнів, здійснюється система індивідуального обліку успішності учнів по кожному розділу.
Поділ курсу навчального предмета на залікові розділи систематизує навчальний предмет, допомагає учителю і учням узагальнювати, оцінювати знання по кожній темі.
Вимоги до знань і умінь учнів, викладені в програмах, допомагають учителю визначити коло теоретичних питань, які виносяться на залік, а також типи задач і вправ, тестові завдання, практичні навички, які повинні виконувати учні по кожній темі.

Оцінювання навчання

Залікова оцінка (тематична) виставляється за підсумками таких видів обліку навчальних досягнень, як поточна робота на уроці, результати письмових робіт, які виконуються в класі і дома, а також персональна відповідь учня на заліку по всьому заліковому розділу чи по тій частині, по якій учень не відповідав раніше.
Виконуючи навчальну і виховну функцію, залік не повинен перетворюватись в екзамен, тобто учні відповідають на заліку не по випадково вибраним питанням. В процесі вивчення всього розділу вчитель, проводить поточний облік знань, може визначити об’єм, зміст і рівень завдань для кожного учня. При цьому ураховуються можливості учнів. Сумісництво вимогливості учителя з бажанням допомогти учням підвищує активність учнів на заліку, рівень засвоєння матеріалу. Учні свідомо і справедливо відносяться до оцінки власних знань. Бесіда з учителем на заліку допомагає розвитку мови учнів. Учні учаться працювати з підручником, довідниками, таблицями, розв’язувати якісні та кількісні задачі, виконувати лабораторні та експериментальні роботи, постійно відчувають увагу та готовність допомоги з боку вчителя.

Групові та індивідуальні заліки

По формі заліки розглядають групові та індивідуальні. На груповому заліку можуть запрошуватися учні з однаковою підготовкою. Тут об’єднуються
фронтальні, групові і індивідуальні методи роботи. Перевірка знань може проводиться в формі бесід, під час якого вчитель перевіряє знання учнів і виставляє їм оцінку чи за весь заліковий розділ, чи за окремі питання. При проведенні такого заліку вчитель поєднує контроль з навчанням і має можливість перевірить знання по цій темі. Але в цьому випадку не завжди удається точно оцінить знання кожного учня, тому групові і фронтальні роботи необхідно поєднувати з індивідуальною роботою.

Індивідуальне опитування учнів може проводиться як в усній так і письмовій формі в залежності від обставин, особливостей учня, від теми заліку. Кожен отримує завдання з урахуванням свого результату роботи на уроках та консультаціях, а також розумових можливостей. Учитель дає вказівки, поради, як краще підготуватися до відповіді, на що звернуть особливу у вагу, що відповідати усно, а що письмово. Завдання можуть охоплювати як теоретичні питання, так і практичні: розв’язувати задачу, заповнить таблицю, виконати лабораторну чи практичну роботу. Учень готується до відповіді, здає учителю письмову роботу, а у випадку необхідності відповідає усно. В ході проведення заліку учитель, як правило, допомагає тим учням, які в цього потребують. Він чи веде бесіду з учнем, чи пропонує інформаційну чи інструктивну картку, яка допоможе підготуватися до відповіді. Іноді з дуже слабо підготовленими учнями, необхідно проводить залік індивідуально, що створює умови для глибокої перевірки знань.